การนำเงินตราออกนอกประเทศ

ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2550 และตามประกาศของกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการพกพาเงินต่างประเทศออกนอก ประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วย เรื่องการนำเข้าและส่งออกเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทย
ตามกฎและ ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดว่าการนำเข้าและส่งออกเงินตราต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบธนบัตรและเหรียญ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในขณะผ่านจุดศุลกากรทั้งขาเข้าและออก   โดยผู้โดยสารจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มเพื่อสำแดงว่าได้นำเงินตราต่างประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออกจากจุดตรวจศุลกากร โดยต้องให้เหมาะสมกับฐานะหรือความเหมาะสมในการพกพาในกระเป๋าส่วนตัวขณะเดิน ทางข้ามประเทศ

หากว่าบุคคลใดได้สำแดงจำนวนเงินที่พกพาไม่ตรงตามความ เป็นจริง เจ้าหน้าที่ตามเขตนั้นๆมีสิทธิจะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

การ สำแดงเงินตราต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ โดยสาร ที่พกพาเงินตราต่างประเทศทั้งเข้าและออก ทั้งรูปแบบพันธบัตรและเหรียญ  ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  โดยต้องสำแดงและกรอกรายละเอียดตามนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

1.    แบบฟอร์มการแสดงจำนวนเงินตราต่างประเทศ
2.    หนังสือเดินทาง
3.    บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารขาเข้าที่ต้องการเอกสารการสำแดง เงินตราต่างประเทศสามารถขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ช่องตรวจสีแดงได้

ส่วนผู้โดยสารขาออกสามารถสำแดงเงินตราต่าง ประเทศได้ที่เจ้าหน้าศุลกากร ชั้น4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้ โดยสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการกรอกเอกสารครั้งนี้  โดยกระบวนการการสำแดงจะใช้เวลาภายใน 15 นาที หลังจากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับเอกสารทั้งหมด


Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s