คำสั่งด่วน….ด่วนที่สุด….

เพื่อควบคุมการปิดประตูระบายน้ำพระอินทร์ราชาของกรมชลประทาน บริเวณคลอง 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ถูกขัดขวางจากประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 ประกอบมาตรา 21 (1) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ข้าราชการกรมชลประทาน ผู้มีชื่อดังต่อไปนี้ คือ นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ถือกุญแจควบคุมประตูระบายน้ำ และกำกับการการเปิดหรือปิดบานประตูน้ำ การสั่งการเปิดหรือปิดประตูระบายน้ำ ให้ทุกหน่วยงานรับฟังคำสั่งจากข้าราชการผู้นี้เท่านั้น

2.ให้พลตำรวจตรี คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง รองผู้บัญชาการฯ รักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อที่ 1 ป้องกันมิให้ประชาชนเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ความสงบเรียบร้อยบริเวณประตูระบายน้ำพระอินทร์ราชาตลอดเวลา จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

3.ให้อธิบดีกรมชลประทาน และ พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผบ.ตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงนาม
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s