สมเด็จพระบรมฯเสด็จเปิดประชุมรัฐสภา ทรงมีพระราชดำรัสให้ ส.ส.ยึดประโยชน์ส่วนรวม-เสียสละอดทน

รูปภาพ

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

เมื่อ เวลา 17.00น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ความว่า

“พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน พระองค์ ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้ ควรเป็นที่พึงพอใจทั่วกัน ที่บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว

ต่อ ไปจึงเป็นภาระและความรับผิดชอบโดยตรงของท่านทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของนสภานี้ ให้การปกครองประเทศดำเนินไปตามระบอบประชาธิปไตย เพื่ออำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เชื่อว่าทุกท่านต่างทราบเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และมีความสุจริตจริงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้สำเร็จ ผลประโยชน์เป็นประโยชน์ตามที่กล่าว ด้วยความสำนึกโดยตระหนักว่า ประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น

ดัง นั้นเรื่องราวและปัญหาใดๆ ที่เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ จึงควรหวังได้ว่า จะมีการปรึกษาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ และตกลงกันด้วยเหตุและผล ด้วยความสมัครสมานปรองดอง และความเสียสละอดทนและอดกลั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะพึงเกิดมีแก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ
ใน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป และขอให้ทุกๆ ท่านที่ประชุมร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน”

เขียนโดย JJ_Sathon

http://www.go6tv.com/2011/08/2554.html

_________________

ภาพวันเปิดสภา วันแรก

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

Image resized to : 75 % of its original size [ 800 x 600 ]

รูปภาพ

_________________
ชนะอยู่นิ่ง จริงอยู่ที่ใจ จัญไรอยู่ที่ปาก

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s