รายงานการเลือกตั้ง 54

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายไผ่ ลิกค์

เพื่อไทย

37,505

2

นายสุขวิชาญ มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

35,233

3

นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร

ชาติไทยพัฒนา

596

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายปรีชา มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

35,544

2

นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์

เพื่อไทย

33,863

3

นายวรเชษฐ์ ศุภกิจเจริญ

ภูมิใจไทย

18,381

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายอนันต์ ผลอำนวย

เพื่อไทย

35,566

2

นายสำราญ ศรีแปงวงค์

ประชาธิปัตย์

31,727

3

นายณรงค์ อยู่ปาน

ชาติไทยพัฒนา

16,704

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย

เพื่อไทย

42,370

2

นายธานันท์ หล่าวเจริญ

ประชาธิปัตย์

35,025

3

นายสักรินทร์ งาเนียม

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

442

เชียงราย

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสามารถ แก้วมีชัย

เพื่อไทย

48,267

2

นายวันชัย จงสุทธนามณี

ภูมิใจไทย

30,432

3

นายสมพงค์ อันพาพรม

ประชาธิปัตย์

8,222

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์

เพื่อไทย

42,583

2

น.ส.ชัญญา จงสุทธนามณี

ภูมิใจไทย

30,438

3

นายชัยธวัช สิทธิสม

ประชาธิปัตย์

9,532

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์

เพื่อไทย

77,059

2

นายประดิษฐ์ ศรีอ้วน

ประชาธิปัตย์

10,135

3

นายพีรพงษ์ เผ่ากา

ภูมิใจไทย

8,740

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

เพื่อไทย

54,727

2

นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์

ภูมิใจไทย

21,099

3

นายเกียรติศักดิ์ อุดขา

ประชาธิปัตย์

5,088

เขต 5

ติตตามเขตนี้

1

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

เพื่อไทย

43,431

2

นางอทิติ วันไชยธนวงศ์

ภูมิใจไทย

21,078

3

น.ส.มิรันตี บุญแก้ว

ประชาธิปัตย์

7,556

เขต 6

ติตตามเขตนี้

1

นายอิทธิเดช แก้วหลวง

เพื่อไทย

49,344

2

นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์

ภูมิใจไทย

27,603

3

นายธวัชชัย อภิวงค์

ประชาธิปัตย์

7,028

เขต 7

ติตตามเขตนี้

1

น.ส.ละออง ติยะไพรัช

เพื่อไทย

52,612

2

นายชูเกียรติ กันทะรส

ประชาธิปัตย์

8,802

3

นายสิขิม รักพงษ์

ชาติไทยพัฒนา

524

เชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์

เพื่อไทย

48,325

2

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์

ประชาธิปัตย์

24,719

3

นายเศวต เวียนทอง

เพื่อนเกษตรไทย

589

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี

เพื่อไทย

65,499

2

นายพรชัย จิตรนวเสถียร

ประชาธิปัตย์

25,982

3

นายยงยุทธ ขันทะสีมา

รักษ์สันติ

1,295

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์

เพื่อไทย

81,450

2

นายวีระวุฒิ เทพเรือง

ประชาธิปัตย์

22,049

3

นายชัยศิลป์ รินแก้ว

กิจสังคม

916

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นายวิทยา ทรงคำ

เพื่อไทย

58,599

2

นายโสภณ โกชุม

ประชาธิปัตย์

39,998

3

นายฟ้าลั่น ณ วิชัย

รักษ์สันติ

2,289

เขต 5

ติตตามเขตนี้

1

นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย

เพื่อไทย

37,938

2

นายไกร ดาบธรรม

ชาติไทยพัฒนา

27,068

3

นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์

ประชาธิปัตย์

5,936

เขต 6

ติตตามเขตนี้

1

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

เพื่อไทย

39,942

2

นายยงยุทธ สุวภาพ

ประชาธิปัตย์

19,377

3

นายณรงค์เดช สมควร

ชาติไทยพัฒนา

3,239

เขต 7

ติตตามเขตนี้

1

นายบุญทรง เตริยาภิรมณ์

เพื่อไทย

51,033

2

น.ส.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

ประชาธิปัตย์

30,455

3

นายศุภชัย ดาราวิไล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

251

เขต 8

ติตตามเขตนี้

1

นายนพคุณ รัฐผไท

เพื่อไทย

83,516

2

นายสุทัศน์ สุทัศนรักษ์

ประชาธิปัตย์

17,923

3

นางหัทยา พลภัทรพิจารณ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

369

เขต 9

ติตตามเขตนี้

1

นายสุรพล เกียรติไชยากร

เพื่อไทย

47,036

2

นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์

ชาติไทยพัฒนา

31,574

3

นายเกรียงกมล ศรีมา

ประชาธิปัตย์

5,704

เขต 10

ติตตามเขตนี้

1

นายศรีเรศ โกฎคำลือ

เพื่อไทย

43,196

2

นายนรพล ตันติมนตรี

ประชาธิปัตย์

21,599

3

นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์

ประชาสันติ

1,593

ตาก

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ

ประชาธิปัตย์

45,808

2

นายสมมาตร์ มีศิลป์

เพื่อไทย

17,231

3

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

ชาติไทยพัฒนา

16,426

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ประชาธิปัตย์

49,851

2

นายวราทิต ไชยนันทน์

เพื่อไทย

20,581

3

นายจักพล แก้วสว่าง

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

539

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายธนิตพล ไชยนันทน์

ประชาธิปัตย์

29,950

2

นายกฤษณะ พุ่มสนธิ์

เพื่อไทย

16,217

3

น.ส.สุกัลยา โชคบำรุง

ภูมิใจไทย

11,828

นครสวรรค์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร

ประชาธิปัตย์

31,643

2

นายภิญโญ นิโรจน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

20,636

3

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ

เพื่อไทย

14,737

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายดิสทัต คำประกอบ

เพื่อไทย

25,254

2

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมธรรมชัย

ภูมิใจไทย

25,123

3

นายสมควร โอบอ้อม

ประชาธิปัตย์

22,115

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายสัญชัย วงษ์สุนทร

เพื่อไทย

39,980

2

ร.ต.ต.จำเริญ วรทอง

ภูมิใจไทย

30,648

3

นายศตวรรษ แสนมุข

ประชาธิปัตย์

19,321

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ

เพื่อไทย

50,900

2

นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์

ชาติไทยพัฒนา

28,652

3

นายสัญญพงษ์ จิระธนประเสริฐ

ประชาธิปัตย์

9,255

เขต 5

ติตตามเขตนี้

1

นายทายาท เกียรติชูศักดิ์

เพื่อไทย

38,665

2

นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์

ชาติไทยพัฒนา

29,088

3

จ.ต.วิริยะ วรรณทอง

ประชาธิปัตย์

20,528

เขต 6

ติตตามเขตนี้

1

นายประสาท ตันประเสริฐ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

27,763

2

นายนิโรธ สุนทรเลขา

ชาติไทยพัฒนา

21,554

3

นายเสรี มูลมณี

เพื่อไทย

14,653

น่าน

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นางสิรินทร รามสูต

เพื่อไทย

50,778

2

น.ส.นฤมล บริคุธ

ประชาธิปัตย์

24,997

3

นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2,215

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายชลน่าน ศรีแก้ว

เพื่อไทย

52,662

2

นายจาตุรนต์ อินนา

ประชาธิปัตย์

23,734

3

นายล้วน ธงเงิน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

574

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

เพื่อไทย

32,874

2

นายดร งานธุระ

ภูมิใจไทย

21,110

3

นายตะวัน สวนนันท์

ประชาธิปัตย์

5,566

พะเยา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

น.ส.อรุณี ชำนาญยา

เพื่อไทย

31,792

2

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง

ภูมิใจไทย

23,570

3

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล

ประชาธิปัตย์

12,526

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

เพื่อไทย

51,658

2

นายอนุชา มุสิกะ

ประชาธิปัตย์

11,467

3

นายบำรุง สักลอ

รักษ์สันติ

606

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายไพโรจน์ ตันบรรจง

เพื่อไทย

56,319

2

นายธนสรร ธรรมสอน

ประชาธิปัตย์

27,994

3

นายเกรียงไกร ไชยมงคล

ความหวังใหม่

694

พิจิตร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายวินัย ภัทรประสิทธิ์

ชาติไทยพัฒนา

40,195

2

นายสุรกิจ เหลาหชัยอรุณ

เพื่อไทย

28,652

3

นายกิติพงษ์ เกตุวงษ์

ประชาธิปัตย์

12,661

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายนราพัฒน์ แก้วทอง

ประชาธิปัตย์

54,645

2

นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร

เพื่อไทย

34,767

3

นายสมร จะตุเทน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

449

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

ชาติไทยพัฒนา

45,276

2

นายนาวิน บุญเสรฐ

เพื่อไทย

36,719

3

นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ

ประชาธิปัตย์

8,654

พิษณุโลก

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายวรงค์ เดชกิจวิกรม

ประชาธิปัตย์

48,262

2

น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท

เพื่อไทย

35,258

3

นางปัทมาภรณ์ คำรังษี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

255

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายนพพล เหลืองทองนารา

เพื่อไทย

28,691

2

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

ชาติไทยพัฒนา

28,642

3

นายพงษ์มนู ทองหนัก

ประชาธิปัตย์

18,577

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายจุติ ไกรฤกษ์

ประชาธิปัตย์

47,050

2

นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์

เพื่อไทย

31,608

3

นายวิมล สารมะโน

ประชาธิปไตยใหม่

348

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นายนิยม ช่างพินิจ

เพื่อไทย

42,660

2

น.ส.ปานทิพย์ ศุภกิจเจริญ

ประชาธิปัตย์

38,533

3

นายกำแหง ศรีสวัสดิ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

194

เขต 5

ติตตามเขตนี้

1

นายนคร มาฉิม

ประชาธิปัตย์

54,812

2

นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์

เพื่อไทย

23,444

3

นายโปร่ง จิสันเทียะ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

468

เพชรบูรณ์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

เพื่อไทย

38,415

2

นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์

ชาติไทยพัฒนา

32,818

3

นายคฑาเพชร แก่นแก้ว

ประชาธิปัตย์

12,138

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายจักรัตน์ พั้วช่วย

เพื่อไทย

40,103

2

นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว

ประชาธิปัตย์

26,148

3

นายสุระ แสนคำ

ชาติไทยพัฒนา

8,396

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายยุพราช บัวอินทร์

ประชาธิปัตย์

44,747

2

นายณรงค์กร ชวาลสันตติ

เพื่อไทย

35,354

3

นางประนอม จันทรภักดี

ภูมิใจไทย

2,687

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

เพื่อไทย

45,061

2

ว่าที่ร้อยเอกโอภาส สุทธิเกิด

ประชาธิปัตย์

19,636

3

นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

1,059

เขต 5

ติตตามเขตนี้

1

นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

เพื่อไทย

45,723

2

จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์

ประชาธิปัตย์

30,406

3

นายเทพนิมิตร มินนา

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

420

เขต 6

ติตตามเขตนี้

1

นายเอี่ยม ทองใจสด

เพื่อไทย

45,927

2

นายแก้ว บัวสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

32,005

3

นายวิรัตน์ สาครรัตน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

426

แพร่

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นางปานหทัย เสรีรักษ์

เพื่อไทย

58,286

2

นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ

ประชาธิปัตย์

29,188

3

นายเนาวรัตน์ คณะนัย

ภูมิใจไทย

3,373

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

เพื่อไทย

50,576

2

นางศุภวัลย์ ศุภศิริ

ประชาธิปัตย์

32,978

3

นายสมคิด อริยะ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

315

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เพื่อไทย

56,296

2

นายประสงค์ ชุ่มเชย

ประชาธิปัตย์

22,607

3

นายทัพพ์ แสนหลวงอินทร์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

488

แม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสมบัติ ยะสินธุ์

ประชาธิปัตย์

42,138

2

นายปัญญา จีนาคำ

เพื่อไทย

30,746

3

นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์

ชาติไทยพัฒนา

13,582

ลำปาง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสมโภช สายเทพ

เพื่อไทย

69,729

2

นางขนิษฐา นิภาเกษม

ประชาธิปัตย์

33,324

3

นายพิทยุต ณ ลำปาง

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

563

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายวาสิต พยัคฆบุตร

เพื่อไทย

45,975

2

นายณฤธร ถาคำฟู

ชาติไทยพัฒนา

26,130

3

นายมัธยม นิภาเกษม

ประชาธิปัตย์

23,596

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

เพื่อไทย

74,248

2

นายเชาวยุทธ เชาว์กิตติโสภณ

ประชาธิปัตย์

31,880

3

นายนคร โยธาวงศ์

ชาติไทยพัฒนา

5,914

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

1.นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

เพื่อไทย

73,843

2

นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ

ประชาธิปัตย์

37,422

3

นายมงคล อินปิก

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

498

ลำพูน

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายสงวน พงษ์มณี

เพื่อไทย

88,963

2

นายสมานฉันท์ ชมภูเทพ

ประชาธิปัตย์

30,835

3

นายณัฎฐพัชร์ อำนาจประชา

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

5,180

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายสถาพร มณีรัตน์

เพื่อไทย

68,587

2

นายขยัน วิพรหมชัย

ประชาธิปัตย์

45,840

3

นายทินกร ไชยศรี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

552

สุโขทัย

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์

ประชาธิปัตย์

33,401

2

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ

ภูมิใจไทย

28,488

3

พ.ต.ท.มงกุฎ รักบุญประเสริฐ

เพื่อไทย

10,994

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

ประชาธิปัตย์

26,469

2

นายเกรียงศักดิ์ ต้นประสงค์

ภูมิใจไทย

19,434

3

นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

เพื่อไทย

15,960

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล

ภูมิใจไทย

23,990

2

นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

23,861

3

นายสมชาย คำเตือนใจ

ประชาธิปัตย์

9,065

เขต 4

ติตตามเขตนี้

1

นายมนู พุกประเสริฐ

ภูมิใจไทย

19,463

2

นายอารยะ ชุมดวง

ชาติไทยพัฒนา

17,552

3

น.ส.ฐิติพร เขียวฤทธิ์

เพื่อไทย

13,515

อุตรดิตถ์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายกนก ลิ้มตระกูล

เพื่อไทย

34,470

2

นายประพันธ์ มายรรยงค์

ภูมิใจไทย

20,285

3

นายเฉลียว ลาบรรเทา

ประชาธิปัตย์

17,182

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ

เพื่อไทย

29,063

2

นายวารุจ ศิริวัฒน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

25,697

3

นายสมภาร พานิชตระกูลทอง

ประชาธิปัตย์

12,595

เขต 3

ติตตามเขตนี้

1

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

เพื่อไทย

49,770

2

นายไพศาล ภูริสัตย์

ภูมิใจไทย

26,809

3

นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์

ประชาธิปัตย์

11,503

อุทัยธานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

1

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล

ประชาธิปัตย์

33,833

2

นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์

ชาติไทยพัฒนา

25,782

3

นายเดชา คงคา

เพื่อไทย

18,099

เขต 2

ติตตามเขตนี้

1

นายชาดา ไทยเศรษฐ์

ชาติไทยพัฒนา

34,562

2

นายสุภาพ โต๋วสัจจา

เพื่อไทย

23,453

3

วิทยา จันทร์สม

ประชาธิปัตย์

18,501

ข้อมูลของภาคเหนือ

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

คิดเป็นร้อยละ 18.86% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด

มีจำนวน 17 จังหวัด

ประกอบไปด้วย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้

กระบี่

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสาคร เกี่ยวข้อง

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

55,778

2

นายชัยณรงค์ ช่างเรือ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

15,861

3

นายชูวงศ์ มณีกุล

รักษ์สันติ

4 นาทีที่ผ่านมา

726

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุชีน เอ่งฉ้วน

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

45,683

2

นายอธิคม ดำดี

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

7,912

3

นายอมต ภูมิภมร

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,063

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

39,703

2

นายทศภณ หนักแน่น

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

12,193

3

นายชำนาญ มากผล

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,830

ชุมพร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชุมพล จุลใส

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

72,918

2

นายชโยดม สระภูริพงศ์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,497

3

นายประวิทย์ สายโอภาส

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

651

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสราวุธ อ่อนละมัย

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

66,278

2

นายสำเริง พุ่มพะเนิน

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

11,253

3

น.ส.รุจินาถ ศรีสุวรรณ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,647

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

63,648

2

นายเฉลิมชัย นิยมไท

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

10,607

3

นายทัพพ์ฐพนธ์ ธรรมภักดี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

3,565

ตรัง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุกิจ อัถโถปกรณ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

63,730

2

นายเจริญ ศรนรายณ์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,859

3

นายทินกฤต แก้วละเอียด

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

429

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

60,315

2

นายชัยพร ชูเสน

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,018

3

น.ส.วรวรรณ เปียตี๋

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

1,131

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

63,661

2

นายรัตนศักดิ์ นันตสินธุ์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,189

3

นางวันทา วงศ์ธรรมโอสถ

ความหวังใหม่

4 นาทีที่ผ่านมา

170

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

61,517

2

นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,876

3

น.ส.วราภรณ์ จริงจิตร

เพื่อฟ้าดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

157

นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

52,917

2

นายนิภาภูเบศวร์ ฝั่งชลจิตต์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,674

3

นายสวงค์ ชูกลิ่น

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

2,251

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

48,589

2

นายสมพร บุญต่อ

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,794

3

นายสัญญา ฝอยทอง

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

2,493

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิทยา แก้วภราดัย

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

49,872

2

นายพรชัย บุญรอดรักษ์

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

6,141

3

นายป่วน นาคแป้น

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,517

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอภิชาต การิกาญจน์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

37,951

2

นายอนันต์ คลังจันทร์

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

18,063

3

นายประกอบ แต้มสีทอง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

1,646

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประกอบ รัตนพันธ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

52,444

2

นายสมยศ หนูหนอง

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,512

3

นายนิยม กำแหง

กิจสังคม

4 นาทีที่ผ่านมา

6,084

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเทพไท เสนพงศ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

47,417

2

นายพงศภัค บุณยเกียรติ

กิจสังคม

4 นาทีที่ผ่านมา

5,632

3

นายนิติ จิตรัตน์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,159

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

64,946

2

นายภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,329

3

นายสุรสิทธิ์ จงจิตร

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

3,767

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

52,721

2

นายอดุลย์ อะหลี

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,213

3

นายสุนันท์ เรืองสวัสดิ์

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

3,709

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

67,251

2

นายวริศ ญานแก้ว

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,687

3

นายไชยนาท ทิพย์รักษา

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,157

นราธิวาส

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายกูอาเซ็ม กูจินามิง

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

35,530

2

นายไพศาล ตอยิบ

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

23,194

3

นายสหรัฐ มุณีรัตน์

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

14,755

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

25,037

2

นายฮัมดัน อาแซ

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

20,392

3

นายสมรรถ วาหลง

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

12,302

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรำรี มามะ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

24,704

2

นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

22,802

3

นายนัจมุดดีน อูมา

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

20,970

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเจะอามิง โตะตาหยง

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

28,204

2

นายกมลศักดิ์ สีวาเมาะ

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

27,117

3

นายวัชระ ยาวอหะซัน

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

26,371

ปัตตานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอันวาร์ สาและ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

24,787

2

นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

19,939

3

นายสนิท นาแว

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

13,220

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

37,264

2

นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

19,837

3

นายศรัทธา แวอาลี

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

2,786

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนุมัติ ซูสารอ

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

22,880

2

นายนิมุคตาร์ วาบา

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

20,905

3

นายอับดุลรามัน มะยูโซะ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

17,278

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

17,158

2

นายซาตา อาแวกือจิ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

16,033

3

นายมุข สุไลมาน

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

15,936

พังงา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

84,867

2

นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

14,345

พัทลุง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

59,847

2

นายกู้ชาติ ชายเกตุ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,816

3

น.ส.เปรมจิระ เพชรบุญวรรโณ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

475

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

66,976

2

นายเกลื่อม พูลสง

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

9,678

3

สิบตรีอัถวิชย์ โรจจ์นานนท์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,624

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนริศ ขำนุรักษ์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

69,548

2

นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,370

3

นายศุภชัย สานีเวช

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

473

ภูเก็ต

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอัญชลี เทพบุตร

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

48,101

2

นายวิสิษฐ์ ใจอาจ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

15,060

3

นายวีรศักดิ์ วรเนติวงศ์

แทนคุณแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

264

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเรวัต อารีรอบ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

45,021

2

นายจิรายุส ทรงยศ

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

24,513

3

นายสมาน เก็บทรัพย์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,994

ยะลา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

29,197

2

นายอีรฟาน สุหลง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,881

3

นายวิสันต์ เข็มเพ็ชร์

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

1,986

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอับดุลการิม เด็งระกีนา

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

23,838

2

นายซูการ์โน มะทา

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

23,542

3

นายมาหะมะอามิน มูซ๊ะ

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

10,381

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายณรงค์ ดูดิง

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

30,103

2

นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

17,833

3

ว่าที่ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

8,845

ระนอง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิรัช ร่มเย็น

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

48,128

2

นายอติคม ธนบัตร

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

7,170

3

นายโชติ ทองแสงแก้ว

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,908

สงขลา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเจือ ราชสีห์

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

59,077

2

นายรณภพ วัตตะสิงห์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,267

3

นายชชวร เปียรกลิ่น

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

3,139

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

66,850

2

นายมนตรี แก้วแพง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

8,334

3

นายวุฒิชัย สว่างนิพันธุ์

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

2,750

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

76,234

2

นายจำแลง มงคลนิสภกุล

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,209

3

นายกรัณฑ์วิช จิรายุกุล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

342

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

74,340

2

นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,527

3

นายจรัญ วงศ์กระจ่าง

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

750

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประพร เอกอุรุ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

84,785

2

นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,310

3

นายนิระ ศิลปไชย

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

450

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายถาวร เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

63,059

2

นายวันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,763

3

นายศุภกร กราชู

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

282

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายศิริโชค โสภา

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

57,999

2

นายอัศวิน สุวิทย์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

9,871

3

นายคำนูญ สวัสดี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

425

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

67,872

2

นายกอลยูบี จะเรเสะ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

10,183

3

นายสุรชาติ ดวงแก้ว

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

1,274

สตูล

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธานินทร์ ใจสมุทร

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

26,127

2

นพ.อสิ มะหะมัดยังกี

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

17,989

3

นพ.มูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

5,293

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายฮอซาลี ม่าเหร็ม

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

39,911

2

นายฟารุก พีรูซอะลี

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

16,213

3

นายวิภัชภณ สุธากุล

มาตุภูมิ

4 นาทีที่ผ่านมา

6,467

สุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธานี เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

60,028

2

นายพีรพงษ์ สังข์ทอง

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,749

3

นายธนาธิป บัวชู

รักษ์สันติ

4 นาทีที่ผ่านมา

2,635

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

68,180

2

นายชาญยุทธ นพคุณ

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,663

3

นายยรรยง ศรีฟ้า

ชาติไทยพัฒนา

4 นาทีที่ผ่านมา

1,203

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางโสภา กาญจนะ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

61,597

2

นายสมพล ขุนทอง

รักษ์สันติ

4 นาทีที่ผ่านมา

8,257

3

นายมานพ เกษมณี

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

7,817

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเชน เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

68,029

2

พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

8,126

3

นายชัยชนะ สงฤทธิ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

4 นาทีที่ผ่านมา

1,184

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสินิตย์ เลิศไกร

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

60,065

2

นางอัจฉราวดี เกื้อหนุน

ภูมิใจไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

11,590

3

นายคณิต อินทปัน

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

4,192

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ

ประชาธิปัตย์

4 นาทีที่ผ่านมา

70,481

2

นายชุมสาย ศรียาภัย

เพื่อไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

6,392

3

นายประสาร ไมอินทร์

เพื่อนเกษตรไทย

4 นาทีที่ผ่านมา

1,100

ภาคกลาง

กาญจนบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

33,503

2

นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

33,448

3

น.ส.วรสุดา สุขารมณ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

6,131

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

44,540

2

พล.ต.ศรชัย มนตริวัต

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

28,339

3

นายสันทัด จีนาภักดิ์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

12,727

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

43,434

2

นายปารเมศ โพธารากุล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

39,542

3

นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

7,650

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประชา โพธิพิพิธ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

40,838

2

นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

39,087

3

นายประยงค์ ปั้นแหน่งเพ็ชร

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

1,140

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

23,682

2

นายวิทิต มาไพศาลสิน

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

16,979

3

นายอานนท์ ถนอมวงษ์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

9,960

ชัยนาท

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางพรทิวา นาคาศัย

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

32,907

2

จ.ส.อ.อนันต์ สุขสันต์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

24,745

3

นายสนั่น ทองปาน

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

14,354

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางนันทนา สงฆ์ประชา

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

50,715

2

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

28,294

3

นายสนธยา ภูษิต

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

6,508

นครนายก

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

41,036

2

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

39,622

3

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

39,044

นครปฐม

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พันโทสินธพ แก้วพิจิตร

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

33,242

2

พ.ต.อ.วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

25,702

3

นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

21,761

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรัฐกร เจนกิจณรงค์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

49,106

2

พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

35,022

3

นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

848

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

56,963

2

น.ส.อุษา เปี่ยมคล้า

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

33,372

3

นายพล ศรีวงค์วรรณ

รักษ์สันติ

3 นาทีที่ผ่านมา

1,008

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนุชา สะสมทรัพย์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

42,474

2

นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

30,500

3

นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

9,403

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

48,875

2

นายมารุต บุญมี

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

40,849

3

พล.ท.กสิพัธน์ สว่างสินธุ์

รักษ์สันติ

3 นาทีที่ผ่านมา

3,243

นนทบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิทัศน์ ศรีนนท์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

43,563

2

นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

38,823

3

นางนวรัตน์ เนียมนคร

เสรีนิยม

3 นาทีที่ผ่านมา

419

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอุดมเดช รัตนเสถียร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

44,424

2

น.ส.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

41,577

3

นางศุภลักษณ์ ศรอินทร์

เสรีนิยม

3 นาทีที่ผ่านมา

1,065

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

41,997

2

นายวิทูร กรุณา

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

34,330

3

นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

22,523

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

45,961

2

นายสุชาติ บรรดาศักดิ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

43,728

3

นายเฉลิมพล สุมในพรหม

รักษ์สันติ

3 นาทีที่ผ่านมา

2,779

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

38,663

2

นายทศพล เพ็งส้ม

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

32,948

3

นางธนิดา ธีระศานต์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

322

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายฉลอง เรี่ยวแรง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

45,058

2

นายณรงค์ จันทนศิษฐ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

31,056

3

นายสุรสีห์ เย็นเพ็ชร

ประชากรไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

676

ปทุมธานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุทิน นพขำ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

46,190

2

นายเอกชัย นาคบุรินทร์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

31,120

3

นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาร์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

6,348

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรพงษ์ อึ่งอัมพรวิไล

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

39,640

2

น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,496

3

นายยม ศรีเมือง

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

21,500

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

33,243

2

นางประเทือง วงษ์แจ้ง

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

22,245

3

นายอานนท์ นุ่นสุข

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

15,221

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.พรพิมล ธรรมสาร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

36,378

2

พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

21,970

3

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

11,317

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

ว่าที่ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

49,242

2

นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

34,402

3

นายสมนึก สอนเนย

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

6,026

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

39,761

2

นายสาคร อำภิน

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

23,825

3

นายสมัคร ผลประเสริฐ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

13,076

ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมนตรี ปาน้อยนนท์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

65,215

2

นายอภิวัฒน์ กำบัง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

17,618

3

นายบุญยงค์ นพรัตน์

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

1,841

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

35,884

2

นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,610

3

นางพนิดา เกตุย้อย

ความหวังใหม่

3 นาทีที่ผ่านมา

626

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

57,271

2

นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

13,112

3

นายเอนก น้อยแสง

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

347

พระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

28,573

2

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

26,865

3

นายสุทัศน์ อติโรจนสกุล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

9,160

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพ้อง ชีวานันท์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

52,992

2

นายสมบัติ ทัพประยูร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

20,832

3

นายสมควร แพทย์สิทธิ

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

1,025

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

41,392

2

นายสมบูรณ์ มีนาค

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

12,367

3

นายวิชา กลับเป็นสุข

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

445

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิทยา บุรณศิริ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

63,151

2

นายอดุลย์ ดาวเรือง

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

20,572

3

นางศมภัส อินทรพยุง

พลังมวลชน

3 นาทีที่ผ่านมา

889

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายองอาจ วชิรพงศ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

47,417

2

นายนพพร วณิชวรพงศ์

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

29,427

3

นายอุทัย ภู่เจริญ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

9,522

เพชรบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอรรถพร พลบุตร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

48,961

2

นายปรีชา สีน้ำเพชร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

19,483

3

นางกุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

การเมืองใหม่

3 นาทีที่ผ่านมา

505

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายกัมพล สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

38,883

2

นายพิชัย อุ๋ยตระกูล

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

28,479

3

นายอาคม วิงวน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

168

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอภิชาต สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

49,317

2

นายทัศน์กมล โอบอ้อม

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

15,641

3

นายบุญเลิศ ชื่นอารมณ์

ไทยพอเพียง

3 นาทีที่ผ่านมา

245

ราชบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมานิต นพอมรบดี

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

31,202

2

นางกัลยา ศิริเนาวกุล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

25,185

3

พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

25,054

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

34,640

2

นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,635

3

นายสามารถ พิริยะปัญญาพร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

22,109

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางปารีณา ไกรคุปต์

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

28,414

2

น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

26,618

3

นายสายัณห์ จังพานิช

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

26,602

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

35,643

2

นายยศศักดิ์ ชีววิญญู

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

30,121

3

นายวสันต์ เที่ยงตรง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

29,368

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

37,117

2

น.ส.ณัชณิชา ขำเจริญ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

25,317

3

นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

20,178

ลพบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

32,411

2

นายรังสรรค์ สละชีพ

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,823

3

น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

19,377

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

69,655

2

นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

34,369

3

นายเกรียงไกร ธาราภูมิ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

7,056

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอำนวย คลังผา

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

59,533

2

นายสุรศักดิ์ ศรีแสงเอก

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

23,689

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

44,340

2

นายพหล วรปัญญา

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

38,289

3

นางสายชล มิตรานนท์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

14,183

สมุทรปราการ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

33,202

2

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม

มาตุภูมิ

3 นาทีที่ผ่านมา

23,121

3

นายจรูญ ยังประภากร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

19,792

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

37,871

2

น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

32,108

3

น.ส.นุชฎา เขียวพันธุ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

384

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอนุสรา ยังตรง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,259

2

นายชินโชติ แสงสังข์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

24,545

3

นายภักติชาติ ลิมปิชาติ

รักษ์สันติ

3 นาทีที่ผ่านมา

999

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวรชัย เหมะ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

44,202

2

นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

30,730

3

นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

12,004

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

39,548

2

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

28,260

3

พ.ต.ท.ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

18,690

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.เรวดี รัศมิทัศ

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,776

2

น.ส.นฤมล ธารดำรงค์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

28,799

3

น.ส.ชุติวรรณ ศรีวรวัตร์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

11,001

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประชา ประสพดี

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

45,678

2

นายพูลพล อัศวเหม

มาตุภูมิ

3 นาทีที่ผ่านมา

20,040

3

นายสมยศ ประกอบผล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

18,367

สมุทรสาคร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายครรชิต ทับสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

31,461

2

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,432

3

นายจริยะ รักษา

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

258

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

33,101

2

นายบุญชู นิลถนอม

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

33,057

3

นายธนกร จิรภาสุขสกุล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3 นาทีที่ผ่านมา

812

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิติรัฐ สุนทรวร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

42,006

2

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

33,171

3

นายสมชาย บ้านเกาะ

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

2,625

สมุทรสงคราม

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.รังสิมา รอดรัศมี

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

65,930

2

นางสุกานดา ปานะสุทธะ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,694

3

นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ

รักษ์สันติ

3 นาทีที่ผ่านมา

2,882

สระบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

20,749

2

นายรังษี เสรีชัยใจมุ่ง

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

19,414

3

นายเสน่ห์ เลาหะพานิช

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

15,459

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอรรถพล วงษ์ประยูร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

41,295

2

ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,968

3

นายพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

14,961

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

29,493

2

นายอาจอง บิณศิรวานิช

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,690

3

พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

18,477

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายองอาจ วงษ์ประยูร

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

43,221

2

นายชนัตถ์ นันทปัญญา

ภูมิใจไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,500

3

นายกิตติศักดิ์ นิธิณัฐเจริญกุล

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

9,888

สิงห์บุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรสาล ผาสุขทวี

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

53,229

2

นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

34,588

3

นายกมล สุขคะสมบัติ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

14,527

สุพรรณบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสรชัด สุจิตต์

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

43,382

2

พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

27,338

3

นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

7,748

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

43,523

2

พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

24,317

3

น.ส.สุมิตรา บุญญาอรุณเนตร

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

5,980

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนพดล มาตรศรี

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

37,802

2

นายยุทธนา ลับบัวงาม

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

18,519

3

นายอนันต์ จินดาไตรรัตน์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

6,342

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.พัชรี โพธสุธน

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

42,911

2

นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

35,410

3

นายบุญส่ง เพ็ชรวงษ์

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

4,452

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสหรัฐ กุลศรี

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

45,903

2

นางมุกดา เที่ยงธรรม

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

35,508

3

นายสุขสันต์ คงคา

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

4,825

อ่างทอง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายภราดร ปริศนานันทกุล

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

37,949

2

น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมป์ชัย

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

29,467

3

นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

6,664

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

ชาติไทยพัฒนา

3 นาทีที่ผ่านมา

39,889

2

พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์

เพื่อไทย

3 นาทีที่ผ่านมา

30,816

3

นายสมชาย ตลุ่มมุข

ประชาธิปัตย์

3 นาทีที่ผ่านมา

3,854

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางบุญรื่น ศรีธเรศ

เพื่อไทย

34,179

2

นายชัย คูสกุลรัตน์

ภูมิใจไทย

25,894

3

นางจารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม

ชาติไทยพัฒนา

13,556

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

เพื่อไทย

54,937

2

นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา

ภูมิใจไทย

26,230

3

ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน

ประชาธิปัตย์

2,401

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายคมเดช ไชยศิวามงคล

เพื่อไทย

32,175

2

นายจำลอง ภูนวนทา

ประชาธิปัตย์

27,784

3

นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

13,942

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพีระเพชร ศิริกุล

เพื่อไทย

50,161

2

นายสำราญ ญาณกาย

ภูมิใจไทย

15,171

3

นายชอบเรียน วงศ์ศิริ

ประชาธิปัตย์

9,526

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิพนธ์ ศรีธเรศ

เพื่อไทย

53,478

2

น.ส.ภัทรา วรามิตร

ภูมิใจไทย

38,832

3

นายสุวิทย์ นันอำไพ

ประชาธิปัตย์

1,434

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประเสริฐ บุญเรือง

เพื่อไทย

46,186

2

นายแม้วมงคลชัย ไชยทองศรี

ภูมิใจไทย

8,048

3

นายอิสระ อินทร์ยา

ความหวังใหม่

5,416

ขอนแก่น

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร

เพื่อไทย

33,741

2

นายสุนทร ลีซีทวน

ประชาธิปัตย์

14,129

3

นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ

ภูมิใจไทย

3,208

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายภูมิ สารผล

เพื่อไทย

45,863

2

นายสุริยนต์ วะสมบัติ

กิจสังคม

11,738

3

นายอัษฎางค์ แสวงการ

ภูมิใจไทย

9,109

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจตุพร เจริญเชื้อ

เพื่อไทย

66,459

2

นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์

กิจสังคม

16,228

3

นายปัญญา ศรีปัญญา

ภูมิใจไทย

14,964

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางมุกดา พงษ์สมบัติ

เพื่อไทย

65,991

2

นายณรงค์เลิศ สุรพล

กิจสังคม

15,873

3

นายสงคราม เมืองมนตรี

ประชาธิปัตย์

6,290

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุชาย ศรีสุรพล

เพื่อไทย

59,884

2

ด.ต.พิชิต ศรีวิไล

ภูมิใจไทย

12,500

3

นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์

ประชาธิปัตย์

4,921

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

เพื่อไทย

42,471

2

นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง

กิจสังคม

22,681

3

นายชยนนท คำเบ้า

ประชาธิปัตย์

2,678

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนวัช เตาะเจริญสุข

เพื่อไทย

50,938

2

นายจงรักษ์ คุณเงิน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

30,370

3

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี

ประชาธิปัตย์

3,563

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางดวงแข อรรณนพพร

เพื่อไทย

77,279

2

นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล

ภูมิใจไทย

6,692

3

นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย

ประชาธิปัตย์

6,209

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช

เพื่อไทย

74,180

2

นายวรพัชร พิงคารักษ์

ประชาธิปัตย์

5,982

3

นายสุระ สิทธิศิริสาร

ภูมิใจไทย

3,464

เขต 10

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย

เพื่อไทย

51,564

2

นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ

ภูมิใจไทย

31,482

3

นายอุดมการณ์ วรกิจ

ประชาธิปัตย์

2,757

ชัยภูมิ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

ภูมิใจไทย

39,112

2

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

เพื่อไทย

36,085

3

นายสากล มาชัยภูมิ

ประชาธิปัตย์

3,414

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมานะ โลหะวณิชย์

เพื่อไทย

50,283

2

นายสมชาย จริยานันทกุล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

9,741

3

นายราชัน วรรณจงคำ

ภูมิใจไทย

2,856

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ

เพื่อไทย

45,074

2

นายเชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์

ภูมิใจไทย

17,708

3

นายอาคม หาญนอก

ชาติไทยพัฒนา

9,407

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร

เพื่อไทย

46,007

2

นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย

ประชาธิปัตย์

33,067

3

นายธนภัทร ธุระพันธุ์

ไทยเป็นไท

131

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเจริญ จรรย์โกมล

เพื่อไทย

36,613

2

นายสมาน สุธรรมภิวัฒน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

13,252

3

นายชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์

ชาติไทยพัฒนา

10,607

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

เพื่อไทย

40,084

2

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์

ชาติไทยพัฒนา

20,241

3

นายพีระพล ติ้วสุวรรณ

ภูมิใจไทย

14,417

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

เพื่อไทย

68,292

2

นายเสถียร เที่ยงตรง

ประชาธิปัตย์

5,881

3

นายอาคม เลิศวานิชย์กุล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

3,911

นครพนม

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์

เพื่อไทย

34,614

2

นายศุภชัย โพธิ์สุ

ภูมิใจไทย

29,201

3

นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

ชาติไทยพัฒนา

12,049

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางมนพร เจริญศรี

เพื่อไทย

53,739

2

นายอารมณ์ เวียงด้าน

ภูมิใจไทย

25,758

3

นายฤทธิ์ จัตวัฒนกุล

ประชาธิปัตย์

2,133

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายไพจิต ศรีวรขาน

เพื่อไทย

59,660

2

น.ส.สุมาลี พูลศิริกุล

ภูมิใจไทย

17,750

3

นายสมัย จันทร์ชนะ

ประชาธิปัตย์

2,188

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชูกัน กุลวงษา

เพื่อไทย

50,516

2

นายอลงกต มณีกาศ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

21,830

3

นายณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์

ภูมิใจไทย

10,726

นครราชสีมา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

34,773

2

นายสมโภชน์ ประสาทไทย

เพื่อไทย

22,269

3

นายการุณ ชุมรักษ์

ประชาธิปัตย์

13,370

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวัชรพล โตมรศักดิ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

45,576

2

นายสุธรรม พรสันเทียะ

เพื่อไทย

23,559

3

น.ส.จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์

ประชาธิปัตย์

10,687

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประเสริฐ บุญชัยสุข

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

47,918

2

นางลินดา เชิดชัย

เพื่อไทย

35,989

3

นายจำนงค์ กันสำโรง

ประชาธิปัตย์

6,764

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ

เพื่อไทย

44,974

2

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

ภูมิใจไทย

31,638

3

น.ส.สุธาสินี ศิริโภคานนท์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

11,001

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายโกศล ปัทมะ

เพื่อไทย

27,665

2

นายภิรมย์ พลวิเศษ

ภูมิใจไทย

13,807

3

นายวัชรา ณ วังขนาย

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

11,495

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุชาติ ภิญโญ

เพื่อไทย

41,710

2

นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

22,568

3

นางอรทัย พลวิเศษ

ภูมิใจไทย

22,082

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

เพื่อไทย

40,239

2

นายพีรพร สุวรรณฉวี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

20,588

3

นายพงษ์พิช รุ่งเป้า

มาตุภูมิ

7,869

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร

เพื่อไทย

35,230

2

นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

29,648

3

น.ส.ธีราภรณ์ กลางพิมาย

ประชาธิปัตย์

12,897

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพลพรี สุวรรณฉวี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

32,601

2

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ

ภูมิใจไทย

29,638

3

นายอภิชา เลิศพชรกมล

เพื่อไทย

18,361

เขต 10

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

ภูมิใจไทย

42,148

2

นายซ้าย ผลกระโทก

เพื่อไทย

36,499

3

นายสมใจ มันกระโทก

ประชาธิปัตย์

7,704

เขต 11

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์

เพื่อไทย

44,067

2

นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล

ภูมิใจไทย

36,929

3

นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์

ประชาธิปัตย์

4,318

เขต 12

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประนอม โพธิ์คำ

ภูมิใจไทย

40,877

2

นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

37,577

3

นายประทิน อภิชาติเสนีย์

เพื่อไทย

7,697

เขต 13

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

เพื่อไทย

35,713

2

พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ

มาตุภูมิ

24,170

3

นายมานิช จันทรวรากร

ภูมิใจไทย

11,777

เขต 14

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

เพื่อไทย

54,614

2

นายรังษี จีระมะกร

ประชาธิปัตย์

11,953

3

นายประเสริฐ ตรงจันทึก

ภูมิใจไทย

5,495

เขต 15

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

ภูมิใจไทย

39,401

2

นายรชตะ ด่านกุล

เพื่อไทย

35,653

3

นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

17,230

บุรีรัมย์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสนอง เทพอักษรณรงค์

ภูมิใจไทย

46,853

2

พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์

เพื่อไทย

21,686

3

นายนภดล อังคสุภณ

ประชาธิปัตย์

10,106

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ

ภูมิใจไทย

34,774

2

นายกฤช อุปจันแพงวงศ์

เพื่อไทย

20,424

3

นายสุรศักดิ์ นาคดี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

20,197

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายโสภณ ซารัมย์

ภูมิใจไทย

44,010

2

นายอาทิตย์ ยุทธเสรี

เพื่อไทย

32,758

3

นายมนูญ มนูขจร

ประชาธิปัตย์

5,438

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์

ภูมิใจไทย

50,788

2

นายสราวุฒิ แหวนมุกข์

เพื่อไทย

28,251

3

นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์

ประชาธิปัตย์

4,771

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ

ภูมิใจไทย

36,982

2

พ.ต.อ.อุดร ชาญนุวงศ์

เพื่อไทย

26,505

3

นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข

ประชาธิปัตย์

6,310

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

เพื่อไทย

41,767

2

นายไตรเทพ งามกมล

ภูมิใจไทย

39,799

3

นายนาคินทร์ ปิ่นศิริ

ประชาธิปัตย์

4,859

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายหนูแดง วรรณกางซ้าย

เพื่อไทย

43,751

2

นายประกิจ พลเดช

ภูมิใจไทย

31,484

3

นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์

ประชาธิปัตย์

5,808

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรุ่งโรจน์ ทองศรี

ภูมิใจไทย

30,045

2

นายขจรธน จุดโต

เพื่อไทย

27,413

3

นายสมนึก เฮงวาณิชย์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

18,557

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

ภูมิใจไทย

35,222

2

นายจำรัส เวียงสงค์

เพื่อไทย

25,585

3

นายภูมิสิทธิ์ มาประจง

ประชาธิปัตย์

15,667

มหาสารคาม

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล

เพื่อไทย

63,576

2

นายอภิราชฐ์ บรรณารักษ์

ภูมิใจไทย

10,424

3

นายเชวงศักดิ์ พลลาภ

ประชาธิปัตย์

8,929

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์

เพื่อไทย

63,792

2

นายสุชาติ ศรีสังข์

ภูมิใจไทย

30,096

3

นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง

ประชาธิปัตย์

4,123

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

เพื่อไทย

60,177

2

นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนาการ

ภูมิใจไทย

31,784

3

นายประสารมิตร เอมราช

ประชาธิปัตย์

2,979

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์

เพื่อไทย

71,026

2

นายโกศล ดาดพันโน

ภูมิใจไทย

25,752

3

นายสุวรรณ ไชยชิน

ประชาธิปัตย์

4,821

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายกุสุมาลวตี ศิริโกมุท

เพื่อไทย

59,825

2

นายยงยศ อุดรพิมพ์

ภูมิใจไทย

32,270

3

นายกริช กงเพชร

ประชาธิปัตย์

7,047

มุกดาหาร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

เพื่อไทย

60,254

2

นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์

ภูมิใจไทย

20,501

3

นางนวลอนงค์ เกษร

ประชาธิปัตย์

1,246

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบุญฐิน ประทุมลี

เพื่อไทย

61,199

2

นายวิทยา บุตรดีวงค์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

21,367

3

นายธนรัตน์ จูมแพง

ประชาธิปัตย์

2,115

ยโสธร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ

เพื่อไทย

46,633

2

น.ส.ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ

ประชาธิปัตย์

25,502

3

นายอุดร ทองน้อย

ภูมิใจไทย

720

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบุญแก้ว สมวงศ์

เพื่อไทย

54,996

2

นายรณฤทธิชัย คานเขต

ภูมิใจไทย

18,876

3

น.ส.บุณฑรีก์ ศรีลาภ

ประชาธิปัตย์

14,727

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

เพื่อไทย

58,650

2

นายพิกิฎ ศรีชนะ

ภูมิใจไทย

33,546

3

นายวิสันต์ เดชเสน

ชาติไทยพัฒนา

4,794

ร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา

เพื่อไทย

31,787

2

นายคมกริช จุรีมาศ

ชาติไทยพัฒนา

29,722

3

นายสานิต ว่องสัธนพงษ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

24,351

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายฉลาด ขามช่วง

เพื่อไทย

43,986

2

นายทินกร อ่อนประทุม

ประชาธิปัตย์

16,605

3

นายอาคม เฉลิมแสน

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

8,361

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิรมิต สุจารี

เพื่อไทย

38,520

2

นางรัชนี พลซื่อ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

28,929

3

นายนิติกร ขัติยนนท์

ประชาธิปัตย์

921

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์

เพื่อไทย

50,765

2

น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์เวไนย

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

23,854

3

นายเอกประดิษฐ์ ประกอบสาย

ประชาธิปัตย์

1,608

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางเอมอร สินธุไพร

เพื่อไทย

64,323

2

น.ส.อัจฉรา สากระจาย

ประชาธิปัตย์

5,143

3

นายชัชวาลย์ ชมภูแดง

ภูมิใจไทย

3,652

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายกิตติ สมทรัพย์

เพื่อไทย

71,126

2

นายสมบัติ ขันโมลี

ประชาธิปัตย์

4,858

3

นายบุญน้อม พรมนิกร

ภูมิใจไทย

3,066

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายศักดา คงเพชร

เพื่อไทย

55,070

2

นายสุทิน ลุยตัน

ภูมิใจไทย

6,358

3

นายพลเสฎฐ์ พงศ์ฤทธิบาล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2,586

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์

เพื่อไทย

70,838

2

นายสายันต์ อินสอน

ภูมิใจไทย

4,256

3

นายสืบพงษ์ พนมเขต

ประชาธิปัตย์

3,824

เลย

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

เพื่อไทย

38,340

2

นายวสันต์ สังขทรัพย์

ภูมิใจไทย

34,078

3

นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง

ประชาธิปัตย์

11,967

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางนันทนา ทิมสุวรรณ

เพื่อไทย

59,304

2

นายพินิจ สิทธิโห

ประชาธิปัตย์

14,687

3

นายชูศักดิ์ บัวระภา

ภูมิใจไทย

8,594

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

เพื่อไทย

34,835

2

นายสิทธิชัย สิทธิรัตน์

ภูมิใจไทย

33,915

3

นายอดุลย์เดช ติยะบุตร

ประชาธิปัตย์

15,855

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวันชัย บุษบา

เพื่อไทย

44,848

2

นายธรรมนูญ ภาคธูป

ภูมิใจไทย

24,807

3

นายสุวิชญ์ โยทองยศ

ประชาธิปัตย์

8,840

ศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธเนศ เครือรัตน์

เพื่อไทย

42,876

2

นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ

ชาติไทยพัฒนา

32,812

3

นายสมเกียรติ ไตรสรณปัญญา

ประชาธิปัตย์

9,286

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์

เพื่อไทย

68,124

2

นายพิทยา บุญเฉลียว

มาตุภูมิ

8,740

3

นายวิชาญ นามวิชา

ประชาธิปัตย์

5,796

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์

ภูมิใจไทย

22,050

2

นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

21,232

3

นายณรงค์สิทธิ เครือรัตน์

เพื่อไทย

18,426

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิวัตน์ชัย โหตระไวศยะ

เพื่อไทย

60,589

2

นายณรงค์ ระฆังทอง

ประชาธิปัตย์

6,313

3

น.ส.พัฒนา โกยรัมย์

เพื่อฟ้าดิน

147

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธีระ ไตรสรณกุล

เพื่อไทย

56,506

2

นายอมรเทพ สมหมาย

ชาติไทยพัฒนา

20,526

3

นายสวัสดิ์ โพธิสาร

ประชาธิปัตย์

4,836

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์

เพื่อไทย

50,055

2

นายทองดี ไชยโพธิ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

29,259

3

นายธีรพงศ์ ไตรสรณปัญญา

ประชาธิปัตย์

2,079

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายมานพ จรัสดำรงนิตย์

เพื่อไทย

46,133

2

นายวรศักดิ์ ตั้งพูนผลสวัสดิ์

ภูมิใจไทย

35,118

3

นายจันทร์ทา เทวา

ประชาธิปัตย์

1,450

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปวีณ แซ่จึง

เพื่อไทย

75,646

2

นายวีระชัย จักรวรรณพร

ภูมิใจไทย

6,123

3

นายเกรียงศักดิ์ วิริยาพากรณ์

ประชาธิปัตย์

4,215

สกลนคร

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

เพื่อไทย

42,883

2

นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์

ภูมิใจไทย

31,172

3

นายสุชาติ เจริญอินทร์

ประชาธิปัตย์

5,930

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนิยม เวชกามา

เพื่อไทย

52,033

2

นายสมยศ ศรีสะอาด

ภูมิใจไทย

19,524

3

นายชรวิทย์ ฝึกฝน

ประชาธิปัตย์

5,038

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายนริศร ทองธิราช

เพื่อไทย

47,544

2

นายเฉลิมชาติ การุญ

ภูมิใจไทย

22,751

3

นายปริยัติ วงศ์ธิเบศร์

ประชาธิปัตย์

3,673

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพัฒนา สัพโส

เพื่อไทย

36,202

2

นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

29,351

3

นายสมพงษ์ อาจไพรินทร์

ประชาธิปัตย์

3,279

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอนุรักษ์ บุญศล

เพื่อไทย

36,081

2

นายณัฐกานต์ ไชยรบ

ภูมิใจไทย

17,769

3

นายธนชาติ ไชยทองพันธ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

12,952

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเสรี สาระนันท์

เพื่อไทย

46,454

2

นายจุมพฏ บุญใหญ่

ประชาธิปัตย์

12,004

3

นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์

ความหวังใหม่

4,898

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเกษม อุประ

เพื่อไทย

46,609

2

นายประหยัด ธานะราช

ประชาสันติ

10,356

3

นายชูศักดิ์ วันเสน

ภูมิใจไทย

2,602

สุรินทร์

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

ภูมิใจไทย

39,829

2

นายกลยุทธ เรืองกาญจนเศรษฐ์

เพื่อไทย

28,283

3

นายคำสิงห์ ชอบมี

ประชาธิปัตย์

11,045

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางปิยะดา มุ่งเจริญพร

เพื่อไทย

34,296

2

นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ

ภูมิใจไทย

29,755

3

นายคราศรี ลอยทอง

ประชาธิปัตย์

7,421

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย

เพื่อไทย

33,883

2

นายสุริยะ ร่วมพัฒนา

ภูมิใจไทย

22,877

3

นางสุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ

ชาติไทยพัฒนา

19,400

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล

เพื่อไทย

33,573

2

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์

ชาติไทยพัฒนา

23,119

3

นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์

ภูมิใจไทย

20,897

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

เพื่อไทย

40,785

2

นางรัฐาพร สนใจ

ชาติไทยพัฒนา

16,028

3

นายยรรยง ร่วมพัฒนา

ภูมิใจไทย

15,147

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ

เพื่อไทย

23,932

2

นางฟาริดา สุไลมาน

ภูมิใจไทย

18,263

3

นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา

ชาติไทยพัฒนา

17,703

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมบัติ ศรีสุรินทร์

เพื่อไทย

44,987

2

นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ

ภูมิใจไทย

27,162

3

นางรัตนาวลี จันทร์ส่องศรี

ประชาธิปัตย์

4,511

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชูศักดิ์ แอกทอง

เพื่อไทย

42,841

2

นายศุภรักษ์ ควรหา

ภูมิใจไทย

21,984

3

นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ

ชาติไทยพัฒนา

7,428

หนองคาย

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

ว่าที่ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย

เพื่อไทย

30,228

2

นายเอกชัย หัสดี

ภูมิใจไทย

18,084

3

น.ส.ชมพูนุช นาครทรรพ

ประชาธิปัตย์

3,837

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมคิด บาลไธสง

เพื่อไทย

45,927

2

นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

20,959

3

นายชัยวัชร์ นามขันธ์

ภูมิใจไทย

1,611

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางชมภู จันทาทอง

เพื่อไทย

51,901

2

นายเจริญ จันทวงศ์

ภูมิใจไทย

13,429

3

นายสานิตย์ นามบุปผา

ประชาธิปัตย์

3,944

หนองบัวลำภู

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

เพื่อไทย

63,643

2

ว่าที่พ.ต.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม

ภูมิใจไทย

10,572

3

นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง

ประชาธิปัตย์

5,990

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายไชยา พรหมา

เพื่อไทย

51,429

2

นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์

ภูมิใจไทย

24,598

3

นายสิทธิศักดิ์ บุญเลิศ

ประชาธิปัตย์

2,312

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิชัย สามิตร

เพื่อไทย

62,982

2

น.ส.จันทร์จิรา ภักดี

ประชาธิปัตย์

6,161

3

นายไชยชาญ มาตา

ภูมิใจไทย

2,117

อำนาจเจริญ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางสมหญิง บัวบุตร

เพื่อไทย

37,103

2

นายไพศาล จันทวารา

ประชาธิปัตย์

35,186

3

นายธีระชัย ศิริขันธ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

9,940

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

45,690

2

นายชัยศรี กีฬา

เพื่อไทย

43,760

3

นายนัฐทวี สุรพันธ์

ชาติไทยพัฒนา

2,834

อุดรธานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายศราวุธ เพชรพนมพร

เพื่อไทย

47,785

2

น.ส.ณสุภา กัสนุกาซ์

ประชาธิปัตย์

16,032

3

นายองอาจ วิเศษ

ภูมิใจไทย

2,563

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์

เพื่อไทย

57,934

2

นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ

ภูมิใจไทย

7,113

3

นายนวมงคล คูสกุล

ประชาธิปัตย์

5,692

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนันต์ ศรีพันธุ์

เพื่อไทย

49,251

2

นายหรั่ง ธุระพล

ภูมิใจไทย

11,395

3

นายดิเรก หลักคำ

ประชาธิปัตย์

1,953

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายขจิตร ชัยนิคม

เพื่อไทย

48,298

2

นายไชยยศ จิรเมธากร

ประชาธิปัตย์

17,624

3

นายโชคเสมอ คำมุงคุณ

ภูมิใจไทย

6,952

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายทองดี มนิสสาร

เพื่อไทย

70,581

2

นายเพทาย บุญไชย

ภูมิใจไทย

4,409

3

นายทรงกิตติ สุวรรณทอง

ประชาธิปัตย์

3,274

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์

เพื่อไทย

56,790

2

นายอุทัย แสนแก้ว

ภูมิใจไทย

19,233

3

นายชัยรัตน์ โสดา

ประชาธิปัตย์

4,133

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น

เพื่อไทย

71,600

2

นางนำพร วานิชชัง

ภูมิใจไทย

8,143

3

นายบัญชา หาผลดี

ประชาธิปัตย์

5,032

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

เพื่อไทย

68,467

2

นายโชคสมาน สีลาวงษ์

ประชาธิปัตย์

11,212

3

นางสมใจ ประกอบใส

ภูมิใจไทย

1,352

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเทียบจุฑา ขาวขำ

เพื่อไทย

49,622

2

นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

18,289

3

นายพงศาสตร์ กิจนุกร

ประชาธิปัตย์

2,180

อุบลราชธานี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันต์

เพื่อไทย

30,998

2

นายวิทวัส พันธ์นิกุล

ประชาธิปัตย์

21,577

3

นายอดุลย์ นิลเปรม

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

21,390

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า

ประชาธิปัตย์

42,511

2

นายสมบัติ รัตโน

เพื่อไทย

39,646

3

นายกฤตรัตนชัย ทองเรือง

ภูมิใจไทย

3,329

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร

ประชาธิปัตย์

45,203

2

นายณรงค์ชัย วีระกุล

เพื่อไทย

37,017

3

นายวิชัย ครองยุติ

ภูมิใจไทย

1,290

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุพล ฟองงาม

เพื่อไทย

54,500

2

นายเพิ่มศักดิ์ ศุภโกศล

ประชาธิปัตย์

13,134

3

นายอุปโกเมน วิริยาภิรมย์

ชาติไทยพัฒนา

1,345

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุทธิชัย จรูญเนตร

เพื่อไทย

36,718

2

นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์

ชาติไทยพัฒนา

34,641

3

นายอุทัย ปลาทอง

ประชาธิปัตย์

7,141

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์

เพื่อไทย

26,900

2

นายอุดร ทองประเสริฐ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

24,895

3

นายวีระ รูปคม

ประชาธิปัตย์

19,788

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ

เพื่อไทย

30,891

2

นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

30,515

3

นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์

ประชาธิปัตย์

7,832

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย

ประชาธิปัตย์

43,998

2

นายบุญยังมั่น โสภาสาย

เพื่อไทย

33,143

3

นายเสกสรรค์ กอคูณ

ชาติไทยพัฒนา

842

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปัญญา จินตะเวช

เพื่อไทย

42,218

2

นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

22,558

3

นายเรืองศรี ตรีราช

ประชาธิปัตย์

6,201

เขต 10

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมคิด เชื้อคง

เพื่อไทย

33,671

2

นายประจักษ์ แสงคำ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

33,507

3

นางอุดร จินตะเวช

ชาติไทยพัฒนา

14,099

เขต 11

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายตุ่น จินตะเวช

ชาติไทยพัฒนา

23,664

2

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ

ประชาธิปัตย์

21,952

3

นายศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์

เพื่อไทย

20,784

บึงกาฬ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเชิดพงษ์ ราชป้องขันธ์

เพื่อไทย

43,900

2

นายสงกรานต์ คำพิไสย์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

28,619

3

นางแว่นฟ้า ทองศรี

ภูมิใจไทย

11,109

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายไตรรงค์ ติธรรม

เพื่อไทย

53,334

2

นายสมเกียรติ์ สามคำ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

37,045

3

นายวินัย ติยะบุตร

ประชาธิปัตย์

2,041

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธวัชชัย อนามพงษ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

40,649

2

พลอากาศเอกชูชาติ ชวนชม

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

21,724

3

นายพงษ์ชัย เจริญยศ

ชาติไทยพัฒนา

2 นาทีที่ผ่านมา

977

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

48,893

2

นายวณัฐพงษ์ ชนะสิทธิ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

30,203

3

นายสุรศักดิ์ ศิริชาตรี

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

446

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

33,924

2

นายพราหมณ์ มุกดาสนิท

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

29,024

3

นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

27,315

ฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบุญเลิศ ไพรินทร์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

32,647

2

นางฐิติมา ฉายแสง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

27,679

3

นายสัมพันธ์ ไตรติลานันท์

ชาติไทยพัฒนา

2 นาทีที่ผ่านมา

296

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสมชัย อัศวชัยโสภณ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

40,446

2

นายณัชพล ตันเจริญ

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

26,769

3

นายชาลี เจริญสุข

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

16,184

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรส มะลิผล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

38,746

2

นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

28,132

3

นายสายัณห์ เกตุประยูร

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

11,599

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

56,274

2

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

34,054

3

นายจักรวาล ท้วมเจริญ

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

1,147

ชลบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุชาติ ชมกลิ่น

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

33,748

2

พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

29,742

3

นายสง่า ธนสงวนวงศ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

17,518

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

35,016

2

นายบรรจบ รุ่งโรจน์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

32,674

3

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

18,094

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายรณเทพ อนุวัฒน์

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

44,243

2

นายประมวล เอมเปีย

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

38,231

3

นายประเสริฐ ศิวทัศน์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

10,421

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

49,924

2

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

30,323

3

นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

4,344

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

36,160

2

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

25,431

3

นายชัยศิริมงคล พิริยะภาพสกุล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

17,820

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางสุกุมล คุณปลื้ม

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

32,567

2

น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

20,060

3

นายจักกฤช ไกรมาตย์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

14,490

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

23,983

2

นายอดิศร ผลลูกอินทร์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

18,538

3

นางพจนารถ แก้วผลึก

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

13,208

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พลเรือเอกสุรพล จันทน์แดง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

25,268

2

นาวาเอกวิโรจน์ วังแก้วหิรัญ

พลังชล

2 นาทีที่ผ่านมา

21,184

3

นายไมตรี สอยเหลือง

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

15,900

ตราด

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธีระ สลักเพชร

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

59,029

2

พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

31,451

3

น.ส.สุรวดี มีกลิ่น

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

537

ปราจีนบุรี

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอำนาจ วิลาวัลย์

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

23,496

2

นายเอกศักดิ์ สาโท

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

21,749

3

นายณรงค์ มาสแสง

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

16,151

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชยุต ภุมมะกาญจนะ

ชาติไทยพัฒนา

2 นาทีที่ผ่านมา

30,389

2

น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

27,478

3

นายปริญญา สุรพันธุ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

18,085

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

22,478

2

นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

14,698

3

นายคมกฤช หงษ์วิไล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

11,729

ระยอง

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสาธิต ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

46,366

2

นายเพชร เอกกำลังกุล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

20,122

3

นายอภิชา พร้อมเจริญ

ไทยเป็นไท

2 นาทีที่ผ่านมา

326

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายบัญญัติ เจตนจันทร์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

40,672

2

นายจรัญ ความเพียร

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

18,389

3

พ.ต.อ.พณาเจือเพชร์ กฤษณะราช

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

13,569

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธารา ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

48,447

2

นายมานพ เสถียรเขตต์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

19,689

3

นายสุชาติ ปัทมาวีรภรณ์

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

531

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิชัย ล้ำสุทธิ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

25,932

2

นายสมพงษ์ โสภณ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

20,489

3

น.ส.กนกวรรณ โชติธรรมนาวี

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

365

สระแก้ว

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายฐานิสร์ เทียนทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

50,783

2

นายเรือง บาดาล

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

19,246

3

ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์

กิจสังคม

2 นาทีที่ผ่านมา

715

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

57,303

2

นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

19,424

3

นางพรผกาจิตร์ เพิ่มพิมพา

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

185

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสรวงศ์ เทียนทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

39,140

2

พล.ท.อิสระ วัชรประทีป

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

23,186

3

นายภานุวัฒน์ คงธนญานสกุล

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

2 นาทีที่ผ่านมา

505

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้สมัคร

พรรค

คะแนน

เขต 1

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

40,516

2

พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ เภกะนันทน์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

20,416

3

นายศิริ หวังบุญเกิด

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,321

เขต 2

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

51,489

2

หม่อมหลวงณัฏพล เทวกุล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

26,639

3

นางอมริสา ตัณสถิตย์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,305

เขต 3

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

47,626

2

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

30,083

3

นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,715

เขต 4

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนุชา บูรพชัยศรี

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

43,369

2

นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

29,810

3

พ.ต.ท.หญิงฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,471

เขต 5

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

38,042

2

น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

37,314

3

นายประจวบ อึ้งภากรณ์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,546

เขต 6

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายธนา ชีรวินิจ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

51,286

2

นายกวี ณ ลำปาง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

45,693

3

นายนเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,205

เขต 7

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

37,801

2

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

32,636

3

นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,761

เขต 8

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสรรเสริญ สมะลาภา

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

37,624

2

นายสิงห์ทอง บัวชุม

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

34,918

3

นายบุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,510

เขต 9

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

41,671

2

น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

37,600

3

ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,644

เขต 10

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชื่นชอบ คงอุดม

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

32,280

2

นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

30,626

3

นายสมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,906

เขต 11

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรชาติ เทียนทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

27,424

2

นายสกลธี ภัททิยกุล

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

24,689

3

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี

ภูมิใจไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

13,820

เขต 12

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายการุณ โหสกุล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

35,184

2

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

27,936

3

ร้อยเอกชมพล ยูสานนท์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

916

เขต 13

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

50,804

2

นายก้องศักดิ์ ยอดมณี

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

32,904

3

น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,181

เขต 14

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

49,836

2

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

42,112

3

นายพจน์ อู่ธนา

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

3,204

เขต 15

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

35,980

2

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

32,005

3

นายธีรัจชัย พันธุมาศ

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,209

เขต 16

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

45,433

2

นายพนิช วิกิตเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

43,614

3

นายอัคคชา พรหมสูตร

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,720

เขต 17

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิชาญ มีนชัยนันท์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

40,522

2

นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

37,715

3

นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผล

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,341

เขต 18

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

28,198

2

นายสมัย เจริญช่าง

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

26,947

3

นายธนัช กรองกันภัย

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,116

เขต 19

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

36,471

2

นายวสันต์ มีวงษ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

32,366

3

นายดิเรก สุมาลยศักดิ์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

774

เขต 20

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

44,773

2

นางสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

26,203

3

นายสง่า ยงเกียรติพานิช

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,834

เขต 21

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

35,209

2

นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

27,288

3

นายสุภาพ ทองรัตน์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,771

เขต 22

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสามารถ มะลูลีม

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

53,411

2

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

41,493

3

นายธันวา ไกรฤกษ์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,350

เขต 23

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

47,217

2

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

39,255

3

นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,584

เขต 24

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

43,760

2

นายเอนก หุตังคบดี

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

35,157

3

นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,472

เขต 25

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางนันทพร วีรกุลสุนทร

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

43,929

2

นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

38,306

3

นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,658

เขต 26

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

46,914

2

น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

45,049

3

นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,489

เขต 27

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายสากล ม่วงศิริ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

38,171

2

นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

33,505

3

นายณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,471

เขต 28

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

41,806

2

นายวัน อยู่บำรุง

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

40,588

3

นายสมบูรณ์ บุญญาภิรมย์

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,085

เขต 29

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

37,793

2

นายแสวง ฤกษ์จรัล

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

34,708

3

นายอนิรุทธ คัมภ์ทวี

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,802

เขต 30

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นางอรอนงค์ คล้ายนก

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

47,904

2

ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัต

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

43,721

3

นายพรเทพ จันทรนิภ

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,078

เขต 31

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

49,209

2

นายมานะ คงวุฒิปัญญา

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

46,616

3

นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,395

เขต 32

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

นายชนินทร์ รุ่งแสง

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

43,213

2

นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

40,947

3

นายกฤษณ์ สุริยผล

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

2,617

เขต 33

ติตตามเขตนี้

กลับด้านบน

1

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

ประชาธิปัตย์

2 นาทีที่ผ่านมา

36,314

2

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ

เพื่อไทย

2 นาทีที่ผ่านมา

32,214

3

น.ส.พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร

รักษ์สันติ

2 นาทีที่ผ่านมา

1,970

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์ไทรัฐ, Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s