เปิดบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง 14 ปี สุวิทย์ คุณกิตติ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้ารับตำแหน่งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ยื่นบัญชีทรัพย์สิน แบ่งเป็นเงินฝาก  2,558,985.51 บาท เงินลงทุน มี 6,000 หุ้น ที่ดิน 150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 31,250,000 บาท ยานพาหนะ  4,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 39,708,985.51 บาท ไม่มีหนี้สิน

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 4,312,267.22 บาท เงินลงทุน 1,875 หุ้น ที่ดิน 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 3,750,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 5,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 14,562,267.22 บาท ไม่มีหนี้สิน

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน แบ่งเป็นเงินฝาก  771,560.52 บาท

*รวมทรัพย์สิน 55,042,813.25 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ14 มีนาคม 2548เงิน ฝาก 106,876.19 บาท เงินลงทุน 200,000 บาท  ที่ดิน 150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33,710,000 บาท ยานพาหนะ 4,700,000บาท ทรัพย์สินอื่นๆ  500,000บาท รวมทรัพย์สิน 39,366,876.19บาท

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 132,371.50บาท เงินลงทุน 260,000 บาท

ที่ดิน 4,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,070,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 13,462,371.50 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 87,874.01บาท  รวมทรัพย์สิน 87,874.01 บาท

*รวมทรัพย์สินทั้งหมด 52,917,121.70 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยื่นบัญชีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ2 สิงหาคม 2548 เงิน ฝาก 50,891.54บาท เงินลงทุน 200,000 บาท  ที่ดิน ( 8 แปลง) 150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33,710,000 บาท ยานพาหนะ 4,700,000บาท ทรัพย์สินอื่นๆ  500,000บาท รวมทรัพย์สิน 39,310,891.54 บาท

ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. ,ราชกิจจานุเบกษา , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ)รวบรวม  

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 177,173.90บาท เงินลงทุน 260,000 บาท ที่ดิน ( 6 แปลง) 4,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 5,000,000 บาท รวมทรัพย์สิน 13,507,173.90บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 85,585.01บาท  รวมทรัพย์สิน 85,585.01บาท

*รวมทรัพย์สินทั้งหมด 52,818,065.44 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับตำแหน่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551เงิน ฝาก 56,407.95 บาท ที่ดิน  (7 แปลง) 1,250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000บาท สิทธิและสัมปทาน 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ  500,000บาท รวมทรัพย์สิน 4,206,407.95  บาท หนี้สิน 24,344.26 บาท

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 536,867011 บาท ที่ดิน  (7 แปลง) 25,031,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 14,669,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 260,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 5,000,000 บาท รวมทรัพย์สิน 46,996,867.11 บาท หนี้สิน 5,384,176.05 บาท

*รวมทรัพย์สินทั้งสิน 51,203,275.06 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 5,384,176.05 บาท

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับตำแหน่งวันที่ 22 ธันวาคม 2551  แจ้ง บัญชีทรัพย์สิน  เงินฝาก 186,045.31 บาท ที่ดิน 1,250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 500,000 บาท  รวมทรัพย์สิน 4,336,045.31 บาท

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรส แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 920,524.75 บาท ที่ดิน 25,031,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  14,669,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 260,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 1,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 43,880,524.75 บาท รวมหนี้สิน 1,168,314.80 บาท

*รวมทรัพย์สินทั้งสิน 48,216,570.06 บาท รวมหนี้สิน 1,168,314.80 บาท

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 16 ตุลาคม 2552แจ้ง บัญชีทรัพย์สิน  เงินฝาก 63,007.18บาท ที่ดิน 1,250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000บาท สิทธิและสัมปทาน 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ  500,000บาท รวมทรัพย์สิน 4,213,007.18  บาท

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรส แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 445,127.35บาท ที่ดิน 25,031,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 14,669,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 260,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 1,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 43,405,127.35 บาท หนี้สิน 563,826.86 บาท

*รวมทรัพย์สินทั้งสิน 47,618,134.53 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 563,826.86 บาท

<a href=”http://www.tcijthai.com/sites/default/files/suwit-back.jpg&#8221; rel=”lightbox[field_more_images][ เปิดบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง 14 ปี สุวิทย์ คุณกิตติDownload Original]”> เปิดบัญชีทรัพย์สินย้อนหลัง 14 ปี  สุวิทย์ คุณกิตติ

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s