โพลเผย!เลือกตั้งครั้งใหม่”คนอีสาน”เลือก”พท.”ทิ้งห่าง”ปชป.”ถึง3เท่า! ภท.ผูกขาด”บุรีรัมย์”ที่เดียว
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  (ECBER)   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยผลสำรวจเรื่อง “เลือกตั้งครั้งใหม่ชาวอีสานจะเลือกใคร”  ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย พบคะแนนโหวตพรรคเพื่อไทยสูงสุด 63.9%  รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์  20.7%
อาจารย์ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์  หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล   เปิดเผยว่า  การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชาวอีสานที่มีต่อการ เมืองและทิศทางในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย  ในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด  20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ   สำรวจระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2554      ผลสำรวจมีดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า  มีพรรคการเมืองที่เลือกไว้ในใจแล้ว  ร้อยละ  58.9   ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพรรคการเมืองใด  ร้อยละ  33.3  และที่ไม่ประสงค์จะออกเสียงเลือกตั้ง  ร้อยละ  7.7
เมื่อพิจารณาผลการหยั่งเสียงเลือกพรรคในภาพรวมทุกจังหวัดของพื้นที่ ภาคอีสาน  ผลออกมาว่า  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.9  จะเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 20.7 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์   ถัดมาร้อยละ  9.1  ตอบว่าจะเลือกพรรคภูมิใจไทย  ขณะที่ร้อยละ 5.3 จะเลือกพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน   จะเลือกพรรคความหวังใหม่  มีร้อยละ 0.7  ส่วนผู้ที่จะเลือกพรรคมัชฌิมาธิปไตย  มีร้อยละ  0.3  และจะเลือกพรรคประชาราช  มีร้อยละ 0.1  ตามลำดับ


อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาผลการหยั่งเสียงตามจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองต่างๆ รวม  5 จังหวัด  ได้แก่  บุรีรัมย์ อุบลราชธานี  ขอนแก่น  อุดรธานี   นครราชสีมา  ผลสำรวจมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
จังหวัดขอนแก่น  ผลออกมาว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด  ร้อยละ  65.1  รองลงมาจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ร้อยละ 28.2  จะเลือกพรรคภูมิใจไทย  ร้อยละ  4.8  และพรรคอื่นๆ  ร้อยละ 2.0
จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด  ร้อยละ 41.3   รองลงมา  ร้อยละ 28.4  จะเลือกพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน  ถัดมาผู้ที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์  มีร้อยละ  22.0  และที่จะเลือกเลือกพรรคอื่นๆ ร้อยละ  8.3

จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกพรรคภูมิใจไทยมากที่สุด  ร้อยละ 41.9  รองลงมาร้อยละ  36.4  จะเลือกพรรคเพื่อไทย   ลำดับถัดมาจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ร้อยละ  19.2  และจะเลือกพรรคอื่นๆ ร้อยละ 2.5

จังหวัดอุดรธานี  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด  ร้อยละ  84.6  รองลงมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ร้อยละ  14.7 และจะเลือกพรรคอื่นๆ  ร้อยละ  0.8
จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด  ร้อยละ 71.2  รองลงมาจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ร้อยละ 25.6  และจะเลือกพรรคอื่นๆ  ร้อยละ 3.3

“ผลการหยั่งเสียงของคนอีสานในครั้งนี้  แม้จะเห็นแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคที่ครองฐานเสียงในภาคอีสานได้ มากที่สุดเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  แต่อย่าลืมว่ายังมีกลุ่มตัวอย่างอีกถึง 1 ใน 3 หรือกว่าร้อยละ 33.3  ที่ตอบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกพรรคการเมืองใด   ซึ่งมีนัยสำคัญว่า  คนอีสานมีวิจารณญาณในการเลือกตั้งมากพอสมควร  โดยคาดว่าคนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร  จะต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและจับตาดูนโยบายของพรรคการเมือง ต่างๆ เพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจก่อนจะเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดอย่างแน่นอน  ดังนั้น  ผลการเลือกตั้งที่แท้จริงอาจพลิกผันได้ตลอดเวลา  ขึ้นอยู่กับว่าพรรคการเมืองใดจะชูนโยบายในพัฒนาประเทศได้ตรงใจประชาชน มากกว่ากัน

ยิ่งถ้าเอาความคิดเห็นเพิ่มเติมที่กลุ่มตัวอย่างเขียนระบุเอาไว้ให้มา พิจารณาด้วยแล้ว  จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนอีสานคิดอย่างไรและต้องการอะไรจากการเลือกตั้งครั้ง ใหม่  เพราะหลายคนได้ให้เหตุผลคล้ายๆ กันว่าพรรคการเมืองที่ตนเองจะเลือกจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  ต้องเป็นผู้ที่จะมาสร้างสันติสุขในสังคมไทย  และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว  รวมไปถึงมีแนวทางในสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่ชัดเจนอีกด้วย”  อาจารย์ประเสริฐกล่าวในตอนท้าย

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์มติชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s